Preparació oposicions bombers Amposta i Terres de lEbre

OPOSICIONS BOMBERS DE LA GENERALITAT

Què t’oferim?

Preparació completa duta a terme per personal altament qualificat: bombers, advocats, llicenciats d’INEF, psicòlegs, filòlegs …

Et preparem per a totes les proves de bombers de la Generalitat: temari comú, proves psicotècniques, assessorament i preparació de la prova física, sessions d’entrenament (opcionals), proves de conducció, preparació personalitzada de l’entrevista, assoliment del nivell B de català …

Estem al teu costat, amb una formació personalitzada, amb tutories, classes presencials i realització periòdica de proves idèntiques a les que trobaràs a l’oposició.

Et proporcionem tot el material necessari per assolir l’èxit a la convocatòria, tant l’oficial de la Generalitat de Catalunya, com l’elaborat pel professorat del nostre centre.

Requisits per a presentar-se

Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un dels altres estats membres de la Unió Europea.
Tenir 16 anys.

Posseir el títol de formació professional de primer grau, de graduat/ada escolar d’educació general bàsica, de graduat/ada en educació secundària obligatòria (LOGSE), de tècnic/a (LOGSE), o equivalent o superior.

Estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria C, en vigor, o permisos equivalents.

Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions pròpies de les places.

No estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques ni separat mitjançant expedient disciplinari.

Les proves

Fase d’Oposició.

Primera prova: prova aptitudinal i coneixements.
Segona prova: prova física.
Tercera prova: prova de conducció de vehicles pesants.
Quarta prova: prova d’avaluació psicològica.
Cinquena prova: proves mèdiques.
Sisena prova: llengua catalala (per a persones que no posseeixin
el nivell B2 de català o superior) i llengua castellana (per a persones
que no disposin de la nacionalitat espanyola i no n’estiguin exemptes).

 

Fase de concurs(valoració de mèrits).

 

Curs selectiu.

Realització d’un curs de formació de 700 hores lectives a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

 

Període de pràctiques.

Realització de 600 hores de pràctiques de servei efectiu en parcs de bombers i altres instal.lacions de la Direcció General de Prevensió, Extinció d’Incendis i Salvaments.

 

(Vegeu més informació de’aquesta convocatòria a DOGC 7597, de 12.4.2018).

 

Informa’t al nostre centre de la durada, els horaris, les quotes del curs i les facilitats de pagament.