Preparació oposicions bombers Amposta i Terres de lEbre

OPOSICIONS BOMBERS DE LA GENERALITAT

Què t’oferim?

Preparació completa duta a terme per personal altament qualificat: bombers, advocats, llicenciats d’INEF, psicòlegs, filòlegs…

Et preparem per a totes les proves de bombers de la Generalitat: temari comú, proves psicotècniques, assessorament i preparació de la prova física, sessions d’entrenament (opcionals), proves de conducció, preparació personalitzada de l’entrevista, assoliment del nivell B de català…

Estem al teu costat, amb una formació personalitzada, amb tutories, classes presencials i realització periòdica de proves idèntiques a les que trobaràs a l’oposició.

Et proporcionem tot el material necessari per assolir l’èxit a la convocatòria, tant l’oficial de la Generalitat de Catalunya, com l’elaborat pel professorat del nostre centre.

 

Requisits per a presentar-se

Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un dels altres estats membres de la Unió Europea.

Tenir 16 anys.

Posseir el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria o superior.

Estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria C, en vigor.

Posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1) o superior.

Posseir els coneixements de llengua castellana corresponents al diploma d’espanyol (C1) o superior, en cas que les persones participants no tinguin la nacionalitat espanyola.

Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions pròpies de les places que cal cobrir.

Haver satisfet la taxa d’inscripció.

 

FASE D’OPOSICIÓ

1a prova: coneixements i tests psicotècnics

De caràcter obligatòria i eliminatòria.

1er exercici: coneixements, 95 preguntes tipus test més 10 de reserva.

2n exercici: test aptitudinal, bateria de tests psicotècnics.

3r exercici: test d’avaluació psicològica de la personalitat.

2a prova: física

De caràcter obligatòria i eliminatòria.

Realització dels exercicis físics següents:

  • Cursa de llançadora
  • Circuit d’agilitat
  • Exercici aquàtic
  • Pressió sobre banc
  • Pujada de corda

3a prova: d’avaluació psicològica

De caràcter obligatòria i no eliminatòria.

Realització d’un o varis exercicis per avaluar les característiques personals de l’aspirant i determinar-ne l’ajust al perfil competencial en relació a les funcions pròpies de la categoria.

4a prova: proves mèdiques

De caràcter obligatòria i eliminatòria.

Reconeixement mèdic i proves orientades a la detecció del vertigen i la claustrofòbia.

5a prova: coneixements de llengua catalana i castellana

Obligatòria i eliminatòria per a les persones participants que no n’estiguin exemptes.

 

FASE DE CONCURS

No té caràcter eliminatori, es valoraran els temps de serveis prestats a la Generalitat o en qualsevol altra administració pública com a bomber/a.

CURS SELECTIU

A l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb una durada de 700 hores lectives.

 

PERÍODE DE PRÀCTIQUES

Amb la realització de 600 hores de pràctiques de servei efectiu en un parc de bombers.

(Resum de la darrera convocatòria, 81/19.2, DOGC Núm. 8029– 23.12.2019).