OPOSICIONS ADMINISTRATIUS DE LA GENERALITAT

Què t’oferim?

Classes presencials en grups reduïts i amb diferents horaris per ajustar-se a les necessitats de cada alumne.

Preparació completa del temari i supòsits pràctics.

Formació personalitzada, amb tutories, classes presencials i realització periòdica de proves com les que et trobaràs en l’oposició.

Tot el material necessari elaborat pel professorat del nostre centre.

Et fem més fàcils tots els ràmits de matriculació a les proves, t’informem puntualment dels passos a seguir en el decurs de l’oposició, de totes les novetats en el del procés selectiu …

Requisits per a presentar-se

Estar en possessió del títol de batxiller o tècnic i del nivell de suficiència de llengua catalana.

Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir coneixements de llengua castellana de nivell C2.

Les proves

(informació extreta de convocatòria 2008)

Exercici de competències professionals per a avaluar el grau d’adequació dels/de les aspirants al lloc de treball.

Exercici de coneixements: qüestionari de 50 preguntes amb quatre respostes alternatives sobre el contingut de tot el temari.

Exercici de supòsits pràctics:  resolució d’un o varis supòsits pràctics sobre l’aplicació dels coneixements i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat.

Prova d’ofimàtica pràctica: està prevista l’eliminació d’aquesta prova i es valorarà com a mèrit les ACTIC.

Prova de llengua catalana per als aspirants que no acreditin la possessió del nivel C o equivalent; i de llengua castellana per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

 

Fase de concurs.

 

HORARIS:

Grup 1: dissabtes, de 9,00 a 13,30, del febrer 2018 a febrer 2019.

Grup 2: dimarts i divendres, de 20,00 a 22,00 h, a partir del març 2019.

 

Informa’t al nostre centre de les quotes del curs i de les facilitats de pagament.