Captura de pantalla 2023-07-12 a les 11.20.58

AGENTS RURALS

Requisits:

Tenir la nacionalitat espanyola d’acord amb la legislació vigent.

Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

Posseir els títol de batxillerat, de tècnic o de qualsevol altre equivalent o de nivell superior.

Estar en possessió del permís de conducció de la categoria B, en vigor.

Posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1), equivalent o superior.

Prendre el compromís de dur les armes reglamentàries, incloses, expressament, les armes de foc, mitjançant una declaració jurada.

Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions pròpies de les places que cal cobrir.

No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma.

Haver satisfet la taxa d’inscripció.

 

Els nostres cursos

 

Preparació de psicotècnics de raonament, llenguatge i càlcul (primera prova)

De caràcter obligatòria i eliminatòria.

 

1a prova: coneixements i test aptitudinal. De caràcter obligatòria i eliminatòria.

  • 1r exercici: coneixements, 80 preguntes tipus test més 8 de reserva. Valoració 35 punts. Mínim 17,5 punts.
  • 2n exercici: test aptitudinal. Valoració 15 punts. Mínim 7,5 punts.

 

Preparació segon exercici: dilluns i dimecres, de 19:30 a 21:00 h. Del 19 de setembre al 9 de novembre.

 

 

Adequació psicoprofessional (tercera prova)

De caràcter obligatòria i eliminatòria.

 

La prova d’adequació psicoprofessional consisteix en la realització d’un test i d’una entrevista per avaluar el grau d’adequació de la persona participant a les funcions corresponents a la categoria d’agent d’escala bàsica. Valoració: Apte o No apte.

 

Horari de classes per determinar. S’informarà a l’alumnat un cop superades les dues primeres proves.

 

 

Curs online per a l’obtenció del certificat d’Àctic Mitjà i Avançat (fase de mèrits)

 

També amb classes presencials de suport opcionals al nostre centre els dimecres, de 9:30 a 11:00 h o de 18:00 a 19:30 h.

 

NIVELL MITJÀ: 125 € (1 punt a la fase de mèrits)

NIVELL AVANÇAT: 125 € (1,5 punts a la fase de mèrits)

NIVELL MITJÀ+AVANÇAT: 210 €